Pinse og barnedåp 5.juni 2022

Preike: Eli Hatlen
Dato: søndag 5.juni 2022 – Pinse

Tekstlesing:

1 Når vi no har vorte rettferdige ved tru, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 2 Gjennom han har vi òg ved trua fått tilgang til den nåden vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlegdom. 3 Ja, ikkje berre det, vi er òg stolte over lidingane. For vi veit at lidinga gjer oss uthaldande, 4 og den som held ut, får eit prøvd sinn, og den som er prøvd, får håp. 5 Og håpet gjer ikkje til skamme, for Guds kjærleik er aust ut i hjarta våre ved Den heilage ande som han har gjeve oss.
Rom 5,1–5

Bønn:

Kjære Gud. Kom med ditt nærvær, og fyll oss og dette huset med din Hellige Ånd. Takk for at du har gitt oss Ånden som viser oss din kjærlighet for oss. Hjelp oss å elske deg tilbake.

Vær med meg og velsign det jeg skal si slik at det blir til oppmuntring og glede for den som trenger å høre. Som på den første Pinsedag kan du gjøre ordene levende og forståelige for alle som hører på. Takk for at du har gitt oss Den Hellige Ånd som binder oss sammen med deg og med hverandre. La Åndens frukter bli synlige og virksomme blant oss. Vi vil ha Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Amen.

 

Preike:

Vi leser preiketeksta fra Joh 14,23–29.
Vi reiser oss for evangeliet.

 

23 Jesus svara: «Den som elskar meg, held fast på ordet mitt. Og den som elskar meg, skal Far min elska, og vi skal koma og ta bustad hos han. 24 Den som ikkje elskar meg, held ikkje fast på orda mine. Og ordet de høyrer, er ikkje frå meg, men frå Far, han som har sendt meg. 25 Dette har eg sagt dykk medan eg enno er hos dykk. 26 Men Talsmannen, Den heilage ande, som Far skal senda i mitt namn, han skal læra dykk alt og minna dykk på alt det eg har sagt dykk. 27 Fred etterlèt eg dykk, min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk ikkje fred på same måten som verda gjer det. Lat ikkje hjartet dykkar uroast, og ver ikkje motlause! 28 De høyrde at eg sa: Eg går bort, og eg kjem til dykk att. Elska de meg, så gledde de dykk over at eg går til Far, for Far er større enn eg. 29 No har eg sagt dykk dette før det hender, så de skal tru når det hender.
 

Jesus forberedte disiplene på det som skulle skje. Det var ikke så lett å skjønne hva Jesus snakka om, men de fikk nok en aha-opplevelse når det skjedde.
Å ja, var det dette Jesus mente.
De som opplevde den første pinsedagen må nok ha syntes det var ganske rart, det var mye uforklarlig som skjedde. Og beskrivelsen av Ånden som en sterk susing og ildtunger, og det at disiplene plutselig snakka språk de ikke kunne gjør nok at mange sindige mennesker vil ha minst mulig med Den Hellige Ånd å gjøre. Den Hellige Ånd virker kanskje både uforståelig, skremmende og ukontrollerbar. Og ja, Den Hellige Ånd er mye mer og mye større enn vi kan forestille oss, men når vi leser fortellingen om Pinsedagen ser vi at disiplene opplevde det å bli fylt av Ånden med glede og frimodighet.

 

La oss ta det ned på jorda litt og se på hva Den Hellige Ånd også er.

Den Hellige Ånd er avgjørende for at vi kan tro, han er den som åpner øynene våre slik at vi ser Gud. Ånden gjør sånn at vi kan kalle Gud for vår pappa.

Når Bibelen bruker bildet om oss kristne som greiner på et tre så kan vi tenke oss at Ånden er vann og næring som fraktes fra rota og helt ut i bladene, og som tar med seg informasjon om tilstanden helt der ute og sprer den til resten av treet. Ånden gir oss fellesskapet med Gud og med alle som tror. Ånden er den som gir troa vår liv.
Ånden er ikke noe fjernt, Ånden er helt nær oss, han er i oss, og han er alltid med oss så lenge vi tror. Ånden gir oss fred.

 

Når Jesus dro til himmelen sa han at det var bedre slik, for da kunne Ånden ta over og han kan være over alt og med alle på samme tid. Det vi har tilbake er Ånden og Bibelen som er Guds ord. Når vi lever et liv der Ånden og Bibelen får virke sammen, merker vi hvorfor Bibelen kalles det Levende Guds ord. Ånden leser sammen med oss, og viser oss stadig nye ting, selv en fortelling eller et vers vi har lest hundre ganger før kan gi oss ny innsikt og få nytt innhold.
Når vi som tror har Ånden gjør Ånden Bibelen levende når vi leser den. Ånden og ordet lever i en slags symbiose i livet vårt, og gir troen vår næring og liv.

 

Jesus viser oss tydelig denne sammenhengen. Den som elskar meg, held fast på ordet mitt. Og den som elskar meg, skal Far min elska, og vi skal koma og ta bustad hos han. 

Bibelen kombinert med Ånden er ikke bare en historiebok om noe som skjedde for lenge siden, for oss som tror er Bibelen levende, og sammen med Ånden gir den oss retning for livet.

 

Hele tiden og alltid er det Gud som skal ha æren. Det er han vi skal elske først. Når vi elsker Gud først gir han oss Ånden og ordet til veiledning for våre liv. Og når vi legger våre liv i hans hender kan vi kjenne på hans fred. Åndens frukter er: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet. Det er Ånden som virker i oss til gode gjerninger for fellesskapet og for våre medmennesker. La oss holde oss nær til Gud slik at Ånden og Ordet får virke i våre liv.

 

Når vi i dag berer Edvin til dåpen er det dette vi som familie og kirkefellesskap skal gi videre. Når familie og kirke viser ham Guds ord gjennom bibelfortellinger, bønner og sanger gjør Ånden ordet levende også for Edvin. Vi ber sammen om at Edvin må holde seg nær til Gud gjennom livet slik at troen kan vokse og være bærekraftig.

 

I Søndagsskolen der jeg jobbet før har de 5 fingerregler om barns tro.

  • Barnets tro er fullverdig
  • Barnets tro er forbilledlig
  • Barnets tro er i forandring
  • Barnets tro formes hjemme
  • Barnets tro må møtes med forsiktighet

 

Barnets tro er fullverdig. Tro hviler ikke på forståelse, tro handler om å være vent mot Gud. Derfor er barnets tro fullverdig i møte med Gud.
Barnets tro er forbilledlig. Jesus viser oss også barna som forbilder i tro og tillit. Barnets enkle tro og avhengighet er en tro uten filter, en tro i full tillit til Gud.
Så vet vi at tro er i forandring, og det gjelder ikke bare barna, det gjelder oss alle. Om vi lever i fellesskap med Gud vil vi stadig oppdage mer og mer. Vi bygger stykkevis og delt. Og noen ganger møter vi større utfordringer som setter troen vår på prøve, og om vi holder oss nær til Gud gjennom prøvelsene styrkes og utvikles troen vår til nye nivå av tillit og forståelse. En tro som holder gjennom motgang er en bærekraftig tro.
Barnets tro formes hjemme. Tro kan ikke læres, tro smitter. Og tro smitter gjennom at vi ser at mennesker som betyr noe for oss legger sine liv i Guds hender. Når troen er viktig for familien blir også tro viktig for barnet. Når familien viser hvordan et liv med Gud kan leves får barnet forbilder å etterligne og ta etter.
Barnets tro må møtes med forsiktighet. I møte med barns tro må vi ha med oss at en bærekraftig tro må bygges på egne erfaringer, på egne valg og på egen forståelse, vi må møte barnets tro med forsiktighet og respekt.
I en sunn familierelasjon, og et sunt menighetsfellesskap lærer vi av hverandre, vi gir rom for hele mennesket, vi gir rom for tro og tvil, og vi er der for hverandre når det trengs.

Ta med dere disse 5 fingerreglene i møte med Edvin, alle de andre barna i kirka vår, og de barna du møter i din hverdag.

  • Barnets tro er fullverdig
  • Barnets tro er forbilledlig
  • Barnets tro er i forandring
  • Barnets tro formes hjemme
  • Barnets tro må møtes med forsiktighet

Gratulerer med dåpsdagen Oddveig, Sigmund, faddere og resten av familien. Gud velsigne dere og bevare dere, slik at dere gjennom levd liv kan være gode forbilder for Edvin i tro. Så står vi som menighet sammen med dere i dette oppdraget, vi vil be for dere, og stå sammen med dere som et fellesskap der dere kan søke støtte, råd og oppmuntring. I Den Hellige Ånd hører vi sammen med Gud og med hverandre.

 

 

 

Powered by Cornerstone